Group Members "The Zhang Gang"

Postdoctoral Fellows

Yongliang Zhang

yongliangzhang@ucsb.edu

Qing Zhang

Qing Zhang

qing_zhang@ucsb.edu

Yongliang Wei

wyl@ucsb.edu

camera-shy

Xu Ma

xma@chem.ucsb.edu

Yue Li 

ly1991@ucsb.edu

Graduate Students

Ke Zhao

kzhao@chem.ucsb.edu

Tianyou Li

tianyouli@chem.ucsb.edu

camera-shy

Phil Kohnke

pkohnke@chem.ucsb.edu

Kaylaa Gutman

kgutman@chem.ucsb.edu

Xuan Wu

xuan_wu@umail.ucsb.edu

camera-shy

Carlos Quintanilla

carlosdquintanilla@ucsb.edu

undergraduate Students

Ziguang Yang

Visiting Scholars/Students

Close Menu